OKTATÁS

Óvodai tevékenységeinket napi, heti, ünnepszaki és éves ritmikus rend jellemzi, hogy ezzel is fokozzuk a gyermekek belső biztonságérzetét.

Számos tevékenységünk zajlik a természetben, hogy biztosítsuk gyermekeinknek a természetközeliséget a zsúfolt nagyvárosban.

A gyermekek napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a játék és mozgás egyensúlyban legyen a tantervben előírt többi óvodai tevékenységgel. Ugyanakkor megteremtjük a lehetőséget, hogy a gyermekek aktív tevékenykedés közben szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat. Ilyenek többek között a logopédiai foglalkozások, terápiák, kirándulások, amelyek igazodnak az egyéni és életkori sajátosságokhoz.  Elsőrendű szempont számunkra, hogy  az ide járó gyermekek megfigyelőképességük fejlesztésével önálló gondolkodásra képes és aktív személyiségekké váljanak. Az óvoda a hagyományos értékek átadásán és biztonságos légkör kialakításán túl a gyermeki személyiség tiszteletben tartására és elfogadására is nagy hangsúlyt fektet. Erősségünk,hogy a gyermekekkel  családias, kis létszámú csoportokban foglalkozunk.

Az oktató – nevelő munkát végző csapat meggyőződése, hogy csak a családdal együttműködve lehet igazán kiegyensúlyozott, boldog, kíváncsi, a világra nyitott gyermekeket nevelni.

Az óvodában választható fakultációk: úszás, tenisz, sí, néptánc, angol nyelv, gyógytorna, családos kézműves foglalkozások. A magyarul nem tudó gyermekeknek kiscsoportos magyar nyelvű egyéni fejlesztésen vehetnek részt, ugyanakkor tartunk iskola-előkészítő foglalkozásokat is.

Az óvoda játékainak megválasztásakor fontosnak tartjuk, hogy azok lehetőleg a legtöbb természetes alapanyagot tartalmazzák.

Óvodánk rendelkezik a nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.

A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságos játékára való különös tekintettel helyeztük el, használjuk. Igyekszünk az óvoda helyiségeit úgy kialakítani, hogy az a lehető legotthonosabb érzést keltse a gyerekekben.

Olvasson tovább és ismerkedjen meg többek között az épület legfőbb jegyeivel, eszköztárával, a környezettudatos életmód kialakítását és az egészségmegőrzést célzó eszközökkel.

Vegyes csoportok

A vegyes korosztályú óvodai csoportok szociális kompetenciákra gyakorolt pozitív hatását már sok kutatás bizonyította.  A vegyes csoportban nevelődő gyermekek jellemzően fogékonyabbá válnak a toleranciára, nagy mértékben fejlődik empátiás készségük, segítő-gondoskodó magatartásuk. Vegyes csoportokban az óvodát kezdő gyermek egy már kialakult közösségbe kerül, ami a nagycsalád mintájára különböző életkorú gyermekekből áll, ezért a beszoktatás időszaka is gördülékenyebb. A beszoktatási periódusban az egymást már korábbi évekből ismerő gyermekek elfogadó magatartása és vidám játéka, a családias hangulat nagyban segítheti az újonnan érkezett gyermek beilleszkedését. A pedagógusok differenciáltan dolgoznak a gyerekekkel, így mindenki a korának megfelelő kihívások elé néz, miközben objektív visszajelzést kap saját, életkori sajátosságainak megfelelő képességeiről.

A fiatalabbak sokszor részt kívánnak venni azokon a tevékenységeken, amelyekre az idősebbek fogékonyak, így tudásszomjuk egyre nő. Egyszerűen kíváncsiak arra, mit tesznek a nagyobbak. Az idősebbek igyekeznek jó példával elől járni a fiatalabbak előtt, s megerősítik, elismerik, dicsérik társaikban az ilyen megnyilvánulásokat – pontosan úgy, mint ahogy azt az óvónőktől látták.

A vegyes csoportokban több együttes élmény átélésére van lehetőség, a csoportok élete érzelmileg telítettebb, a kommunikációs helyzetek árnyaltabbak. Ez az összetartozás, a családiasság érzését növeli, miközben beszédük választékosabbá, tagoltabbá válik, szókincsük pedig bővebbé. Beszédfejlődésük, kommunikációs képességeik fejlődése sokkal gyorsabb, mert nemcsak az óvónő példáját követhetik, hanem nagyobb társaikét is. Megjegyzendő az is, hogy a csúfolódás sem gyakori, inkább jó szándékkal kijavítják a kicsik beszédét. A másság elfogadásának csírái bontakoznak ki ilyenkor.

Hihetetlen nagy előnye a vegyességnek , hogy ritkán esik meg az, hogy a nagyobb gyermek bántalmazná a kisebbet. Elvétve fordul elő agresszió közöttük, ha mégis, akkor inkább két kicsi között, akik még nem láthattak elég példát arra, hogyan lehet másképpen megoldani a konfliktushelyzeteket. A vegyes csoportban a gyermekek megtanulják kezelni agressziójukat.

A vegyes csoport nagy előnye még, hogy  a testvérek egy csoportba kerülhetnek. Így a kisebbet ismerős környezet, barátok várják az első óvodai napon.

A – valamilyen oknál fogva-  még egy évig óvodában maradó gyerekekre igen jó hatással van az, ha nem kerülnek ismeretlen közegbe – más óvónőhöz, aki őket nem ismeri -, hanem az iskolába lépésig társaikkal és óvónőjükkel maradhatnak együtt.

Biztonságos közeg

Nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is egy olyan környezetben érezzük jól magunkat, melyben biztonságban érezzük magunkat. Az óvoda érzelmi és fizikai biztonságot kell nyújtson a gyermekeknek, hogy megfelelően fejlődhessenek.

Az érzelmi biztonság megadásával kezdődik az érzelmi intelligencia kibontakozása. Az óvodában a legfontosabb a gyerek számára, hogy érzelmi biztonsághoz jusson, hogy az óvónő személyisége barátságos hellyé tegye számára az óvodát. A szabad játék, a mindennapi mesehallgatás segít, hogy feldolgozza a világról és saját belső világából nyert tagolatlan benyomásait, és ezeket mindig újra tagolja.  Az érzelmi nevelés a művészetekben folytatódik. A művészetek, mint a zene, a mozgás, a képzőművészet segítenek az önkifejezésben, segítenek kibontakozni, megtalálni önmagunkat.

A napi rutinok gyakorlása, mint például reggeli beszélgetőkörök, imádkozás étkezések előtt, közös falatozások, lefekvés előtti álomba ringatók érzelmi kapaszkodók a kisgyermek számára.

Az óvoda olyan hely kell legyen, ahol a gyermek bátran, őszintén megnyilvánulhat, mer kíváncsinak lenni, felfedezni, megbotlani és hibázni. Az óvónők a gyermeket biztatják céljuk elérése érdekében, ösztönzik, ugyanakkor támaszt nyújtanak számukra, megteremtik a megfelelő környezetet. A pedagógusok jól ismerik a gyerekeket, ezért bíznak a képességeikben. Például segítenek elsajátítani és gyakorolni a biztonságos fára mászást.


OKTATÁS

BEIRATKOZÁS ÉS TANDÍJ


BESZOKTATÁS


FELSZERELTSÉG


ÉTKEZÉS


KÖRNYEZETTUDATOSSÁG


EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS